ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

ΚΟΕ: Απάντηση στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή

Διαβεβαιώνει ότι βασικός γνώμονας των ενεργειών της είναι ο απόλυτος σεβασμός στη νομοθεσία και τους κανονισμούς

Αναφορικά με το δημοσιοποιημένο περιεχόμενο της Έκθεσης με θέμα «Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2018» και την οποία ετοίμασε η Ελεγκτική Υπηρεσία, η παρούσα Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ επιθυμεί να κοινοποιήσει τα εξής:

1. Παρά το γεγονός ότι τα όσα σημειώνονται στην Ειδική Έκθεση αφορούν προγενέστερη περίοδο, η παρούσα Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη συμμόρφωσης, θεωρώντας ότι η διαχρονική λειτουργία της ΚΟΕ είναι ενιαία και πρέπει να εδράζεται στις αξιοκρατικές αρχές και όχι στα πρόσωπα.

2. Με την ανάληψη των καθηκόντων της, στις 19 Οκτωβρίου 2020 και λαμβάνοντας γνώση των σχετικών παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η παρούσα Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ άρχισε άμεσα τις διαδικασίες διόρθωσης και απάλειψης των όποιων παρατυπιών ή παρατηρήσεων σημειώνονταν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες ασφαλώς δεν χρεώνονται στην παρούσα διοίκηση.

3. Στο πλαίσιο της οφειλόμενης συμμόρφωσης, λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις για τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή και ιδιαίτερα ο Πρόεδρός της, κ. Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου, επιφορτίστηκαν το βάρος άδικων επικρίσεων οι οποίες όμως ουδόλως επηρέασαν την προσήλωση της ΚΟΕ στους κανονισμούς και τις διαδικασίες χρηστής διοίκησης.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ έχει ήδη διαβεβαιώσει τόσο τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς όσο και την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι βασικός γνώμονας των ενεργειών της είναι ο απόλυτος σεβασμός στη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

5. Προς το σκοπό αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ τίθεται ανά πάσα στιγμή στην κρίση και τον έλεγχο οποιουδήποτε αρμόδιου φορέα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η χρηστή διοίκηση και βέβαια η αφοσίωση της στις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού.

6. Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΕ επαναλαμβάνει ότι όλες οι αποφάσεις και πράξεις της θα εξακολουθήσουν να έχουν μοναδικό παρονομαστή το όφελος των αθλητών και του κυπριακού αθλητισμού, στη βάση πάντα του απόλυτου σεβασμού των νομικών και ηθικών διαδικασιών.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

12 Οκτωβρίου 2021

Υπόλοιπα: Τελευταία Ενημέρωση

Ο παγκόσμιος δισκοβόλος μας

Ο παγκόσμιος δισκοβόλος μας

Ο Απόστολος Παρέλλης ασχολείται με ένα άθλημα του οποίου οι κινήσεις μοιάζουν με αυστηρή χορευτική ενέργεια και χρειάζεται ...
Πανίκος Κωνσταντίνου
 |  ΥΠΟΛΟΙΠΑ