ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Σεξουαλική παρενόχληση στο ΣΥΛ: Συστήνει πειθαρχική δίωξη η Επίτροπος Διοικήσεως

Τι αναφέρει η επιστολή της

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη σε κατεπείγουσα επιστολή στον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας έστειλε δεσμευτική σύσταση όπως προχωρήσουν σε πειθαρχική δίωξη του καταγγελλομένου στην υπόθεση τριών καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση από μέρους μέλους του προσωπικού του ΣΥΛ.

Οπως αναφέρει η επιστολή, «η διενεργηθείσα έρευνα, μετά από σχετικά παράπονα που μου είχαν υποβληθεί από τις κυρίες χχχ, χχ και χχχ, εις βάρος του κ.χχχ (όλοι μέλη του προσωπικού του ΣΥΛ), οδήγησε στην υποβολή Έκθεσης, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2024, στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής συμπεράσματά μου».

Πρώτο συμπέρασμα, είναι ότι «τόσο η απουσία αξιολόγησης υφιστάμενης ενισχυτικής μαρτυρίας, στη τελική αξιολόγηση του μαρτυρικού του υλικού της πειθαρχικής έρευνας, όσο και η επιλογή και ο διορισμός ως Ερευνώντος Λειτουργού, προσώπου που ως άμεσα προϊστάμενος εμπλέκεται και ο ίδιος στην διαδικασία καταγγελίας για παρενόχληση, παραβιάζοντας την αρχή της αμεροληψίας, καθιστούν το πόρισμα τρωτό».

Δεύτερο συμπέρασμα, αναφέρει, «επειδή δε, η τελική απόφαση του Δ.Σ. ΣΥΛ για μη στοιχειοθέτηση σεξουαλικής παρενόχλησης από μέρους του καταγγελλομένου εις βάρος των δύο πρώτων καταγγελλουσών στηρίχθηκε στο εν λόγω πόρισμα το οποίο πάσχει, υιοθετώντας το, αναπόφευκτα πάσχει και η τελική απόφαση για μη πειθαρχική δίωξη του καταγγελλομένου».

«Βάσει δε, των αποτελεσμάτων της διερεύνησης των 3 παραπόνων και του συνόλου των μαρτυριών κατέληξα ότι, στοιχειοθετείται εις βάρος των καταγγελλουσών μη σωματική σεξουαλική παρενόχληση, εκφραζόμενη τόσο με λόγια, όσο και χωρίς λόγια. Κατ’ επέκταση, οι καταγγέλλουσες είναι θύματα διάκρισης λόγω φύλου στην εργασία, με βάση τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο (Ν.205(Ι)/2002)» προσθέτει η επιστόλη ενώ αναφέρει ακόμη ότι «επιπρόσθετα, διαπιστώνεται παράλειψη του ΣΥΛ να λάβει κάθε πρόσφορο και έγκαιρο μέτρο για την πρόληψη περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, ως η υποχρέωσή του σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.205(Ι)/2002, αφού Κώδικας για πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς έκτοτε να συσταθεί Επιτροπή Ισότητας ή να γίνει ενημέρωση ή εκπαίδευση του προσωπικού του ΣΥΛ σε σχέση με τα όσα διαλαμβάνονται στον Κώδικα».

Η κα. Λοττίδου σημειώνει ότι βάσει των πιο πάνω ευρημάτων και δυνάμει του άρθρου 21 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή σύστασης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία.

Αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο της, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024. Σε αυτές παρέστησαν εκ μέρους του ΣΥΛ, ο Πρόεδρος και οχτώ μέλη του Δ.Σ., καθώς και η νομική σύμβουλος του, όπως επίσης και δύο από τις τρεις παραπονούμενες (η άλλη μία απουσίαζε για λόγους υγείας).

«Κατά τις διαβουλεύσεις, συζητήθηκαν τα πορίσματα της έρευνάς μου, και τρόπος υλοποίησης της προκαταρκτικής σύστασης, καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για σκοπούς, αφενός άρσης της διάκρισης λόγω φύλου και αντιμετώπισης των συμπεριφορών σεξουαλικής παρενόχλησης που καταγγέλθηκαν, και αφετέρου πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας».

Καταληκτικά σημειώνει ότι έχοντας λάβει υπόψη το σύνολο των θέσεων που εκφράστηκαν, υποβάλλει την εξής Δεσμευτική Σύσταση: «(α) Το Δ.Σ. ΣΥΛ προχωρήσει σε πειθαρχική δίωξη του καταγγελλομένου, ως η κατάληξη του πορίσματος και των διαπιστώσεων που διαλαμβάνονται αναλυτικά στη σχετική Έκθεσή μου, αφού λάβει γνωμάτευση από τον νομικό του σύμβουλο ως προς την υπαγωγή των δεσμευτικών διαπιστώσεων μου στους Κανονισμούς Περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και άλλες περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) του 1996 (ΚΔΠ 111/1996) και αναλόγως να τύχουν εφαρμογή οι οικείες κανονιστικές διατάξεις. (β) Το Δ.Σ. ΣΥΛ προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Ισότητας και λάβει μέτρα για πρακτική εφαρμογή του Κώδικα για τη σεξουαλική παρενόχληση. (γ) Ενόψει της κατάρτισης νέου νομοθετικού πλαισίου, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η παρενόχληση λόγω φύλου και η σεξουαλική παρενόχληση να καταστούν ξεχωριστό πειθαρχικό αδίκημα, στο πρότυπο του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου ως έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο 64(Ι)/2023.»

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση

X