ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Επαναλειτουργεί η πλατφόρμα αιτήσεων για τις Παγκύπριες

Όλες οι πληροφορίες

ΚΥΠΕ

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2023 θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία, σύμφωνα με τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα, για σκοπούς ελέγχων, διορθώσεων και υποβολής νέων αιτήσεων, καθώς και για σκοπούς πληρωμής των εξεταστικών τελών.

1. Επαναλειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για σκοπούς ελέγχων, διορθώσεων και υποβολής νέων αιτήσεων για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2023

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για σκοπούς ελέγχων, αλλαγών και υποβολής νέων αιτήσεων θα τεθεί σε λειτουργία από την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 πμ μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 3:00 μμ.

Κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, όλοι οι αιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το “Όνομα χρήστη” και τον “Κωδικό πρόσβασης” που είχαν δημιουργήσει κατά την εγγραφή τους και να ελέγξουν με τη δέουσα προσοχή την υποβληθείσα αίτησή τους.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να κάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις στην αίτησή τους θα πρέπει να επιλέξουν την “Αναίρεση”, ώστε να μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη στα προσωπικά τους στοιχεία ή να τροποποιήσουν τις επιλογές τους όσον αφορά στην αίτησή τους για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2023 και, ακολούθως, να την υποβάλουν εκ νέου.

Επίσης, κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, νέοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγραφούν για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2023.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκονται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2023.

Σημειώνεται ότι μετά την επιτυχή υποβολή των αιτήσεων, οι αιτήσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη “Οριστική-Εκκρεμεί πληρωμή”.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα έχουν επιτυχώς υποβληθεί ώστε να φέρουν την ένδειξη “Οριστική-Εκκρεμεί πληρωμή”, θα φέρουν την ένδειξη “Εκκρεμεί”, και δεν θα μπορούν στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν και να περάσουν στο στάδιο της πληρωμής.

Τονίζεται ότι την ευθύνη για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλείψεις φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος.

Τονίζεται, επίσης, ότι, μετά τη λήξη και της πιο πάνω αναφερθείσας περιόδου επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δεν θα επιτρέπεται καμία νέα εγγραφή, αλλαγή ή τροποποίηση στην αίτηση οποιουδήποτε υποψηφίου.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας σχετικά με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι καλούνται εμπρόθεσμα, και όχι αργότερα από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 3:00 μμ, να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934 μεταξύ των ωρών 9:00 πμ και 3:00 μμ ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση panexams@schools.ac.cy, εξηγώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ώστε η Υπηρεσία Εξετάσεων να επιλύσει άμεσα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων πρέπει να λάβει ενημέρωση από τους αιτητές για τεχνικό πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζουν πριν τη λήξη της περιόδου λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (23 Μαρτίου 2023 και ώρα 3:00 μμ).

Αιτήματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, τα οποία θα φτάσουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, δεν θα εξετάζονται.

2. Επαναλειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για σκοπούς πληρωμής των εξεταστικών τελών συμμετοχής στις ΠΕΠ 2023

Η περίοδος πληρωμής των εξεταστικών τελών για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2023 αρχίζει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 πμ και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 3:00 μμ.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις ΠΕΠ 2023 θα πρέπει να πληρώσουν τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη, όπως αυτά προκύπτουν από τις επιλογές στις οποίες έχουν προβεί και αφορούν στα εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης. Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

Όλοι οι αιτητές καλούνται να εισέλθουν στον λογαριασμό τους χρησιμοποιώντας το “Όνομα χρήστη” και τον “Κωδικό πρόσβασης” που είχαν δημιουργήσει κατά την εγγραφή τους. Όταν υπάρξει εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμής των εξεταστικών τελών, στο πάνω μέρος της αίτησης κάθε υποψηφίου θα εμφανίζεται η ένδειξη “Οριστική-Εκκρεμεί πληρωμή”, και στην επιλογή που φέρει τον τίτλο “Ποσό πληρωμής” θα εμφανίζεταιτο ακριβές πληρωτέο ποσό για κάθε υποψήφιο. Ακολούθως, οι αιτητές θα πρέπει να επιλέξουν την εντολή “Πληρωμή” και να ακολουθήσουν τα ενδεικνυόμενα βήματα. Μετά την επιτυχή πληρωμή των εξεταστικών τελών, η αίτηση των υποψηφίων θα εμφανίζεται ως “Ολοκληρωμένη” (Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Επισημαίνεται ότι η μη πληρωμή των απαιτούμενων τελών από τους υποψηφίους, εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής τους στις ΠΕΠ 2023 για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Τονίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου πληρωμών, μόνον οι αιτήσεις οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη “Ολοκληρωμένη” θα είναι έγκυρες.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΝ, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2023 και έχουν ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες, καλούνται όπως, κατά την περίοδο πληρωμών, εισέλθουν στον λογαριασμό τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ελέγξουν κατά πόσον η αίτησή τους φέρει την ένδειξη “Ολοκληρωμένη” και εάν δίπλα από το ποσόαναγράφεται η ένδειξη “Απαλλαγή”.

Προτείνεται όπως όλοι οι υποψήφιοι εκτυπώσουν ή/και αποθηκεύσουν την αίτησή τους στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτή.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας σχετικά με τις πληρωμές, οι υποψήφιοι καλούνται εμπρόθεσμα, και όχι αργότερα από την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 3:00 μμ, να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων (τηλέφωνα 22582933 και 22582934) κατά τις εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 9:00 πμ και 3:00 μμ ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση panexams@schools.ac.cy, εξηγώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ώστε η Υπηρεσία Εξετάσεων να επιλύσει άμεσα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων πρέπει να λάβει ενημέρωση από τους αιτητές για τεχνικό πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζουν πριν τη λήξη της περιόδου πληρωμής των εξεταστικών τελών (5 Απριλίου 2023, ώρα 3:00 μμ).

Αιτήματα σχετικά με την πληρωμή των εξεταστικών τελών, τα οποία θα φτάσουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, δεν θα εξετάζονται.

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση